1. Platnost

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami společnosti Gockel s.r.o.

1.2. Společnost Gockel s.r.o.., se sídlem Chotovická 1749/5, Praha 8 – Kobylisy, 182 00, IČ: 05157714, je provozovatelem sportovního areálu ENHA FREESTYLE, na adrese: Vratimovská 681/80, 719 00 Ostrava (dále jen „ENHA FREESTYLE“).

1.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 10. 2017

1.4. Gockel s.r.o. si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně ceníku bez předchozího upozornění a bez udání důvodu. Na již provedenou objednávku se vztahují Všeobecné obchodní podmínky a ceník platné v době podání objednávky.

1.5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky byly vypracovány v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, jakož i s předpisy souvisejícími.

1.6. Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláště uzavřenou smlouvou se řídí občanským zákoníkem.

2. Vstup do areálu ENHA FREESTYLE

2.1. Každý návštěvník musí před vstupem do areálu ENHA FREESTYLE (nevztahuje se na bar a recepci) podepsat Čestné prohlášení návštěvníka areálu ENHA FREESTYLE. Prohlášení je dostupné v rezervačním systému pod záložkou "Čestné prohlášení".

2.2. Čestné prohlášení musí podepsat neregistrovaný i registrovaný zákazník.

2.3. U osob mladších 18 let je třeba Čestné prohlášení návštěvníka, aby podepsal rodič nebo zákonný zástupce.

2.4. Bez podepsaného Čestného prohlášení není návštěvníkovi povoleno provádět v areálu jakékoliv sportovní aktivity.

3. Registrace

3.1. Rezervace služby lze provést pouze po registraci prostřednictvím rezervačního systému na stránkách www.enha.cz.

3.2. Registrací zákazník souhlasí a akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky, Čestné prohlášení návštěvníka areálu, Provozní řád areálu i Pravidla a doporučení pro veškerá sportoviště.

4. Objednávka – rezervace

4.1. Objednatel si objednává (rezervuje) služby v rámci sportovního areálu ENHA FREESTYLE prostřednictvím objednávky, kterou podá osobně na recepci areálu, telefonicky, emailem. Rezervaci je možné udělat online přes rezervační systém na stránkách www.enha.cz.

4.2. Objednávka musí obsahovat všechny následující údaje: a) jméno a příjmení b) kontakt – mobilní telefon a email c) datum a čas rezervace (od – do) d) počet osob. Při neuvedení všech shora uvedených údajů objednatelem v objednávce k ni nemusí být ze strany ENHA FREESTYLE přihlédnuto.

4.3. Rezervace se dělá na celé hodiny nebo půlhodiny.

4.4. Objednávkou objednatel potvrzuje, že se seznámil s právě platným ceníkem.

4.5. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit rezervaci v případě menšího počtu rezervovaných osob než 4 v poslední provozní hodinu každého dne. Skákání na poslední provozoní hodinu daného dne je nutné rezervovat a to minimálně 30 minut před začátkém skákání.

4.6. Objednávkou objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

5. Potvrzení objednávky

5.1. ENHA FREESTYLE má možnost v případě oprávněné pochybnosti (např. o platební schopnosti objednatele) objednávku nepřijmout, případně objednávku vypovědět s okamžitou platností, přičemž tím není dotčeno právo ENHA FREESTYLE na náhradu vzniklé škody.

5.2. Objednatel i ENHA FREESTYLE budou v rámci obchodního vztahu respektovat obchodní podmínky, ceníky a technické možnosti.

6. Realizace objednávky

6.1. Klient musí postupovat podle pokynů ENHA FREESTYLE.

6.2. ENHA FREESTYLE se bude snažit v rámci provozních podmínek vyhovět požadavkům objednavatele obsažených v objednávce.

6.3. Poskytování služeb nad rámec objednávky je vyžadován předchozí souhlas objednavatele

7. Platba objednávky

7.1. Klient je povinen uhradit objednávku do data splatnosti. Při nedodržení data splatnosti si ENHA FREESTYLE vyhrazuje právo zrušit rezervaci, a to bez náhrady.

7.2. Platba je možná v hotovosti, nebo platební kartou na recepci.

7.3. V pracovní dny (po - pá), vyjma dnů, kdy na pracovní den připadá státní svátek, lze k placení použít kartu Multisport a to v souladu s platnými podmínkami společnosti Multisport.

8. Permanentky

8.1. Platnost všech permanentek je 180 dnů a vydává se v elektronické podobě po uhrazení příslušné částky dle platného ceníku nahráním na registrovaný účet daného uživatele.

8.2. Permanentka je nepřenosná a v danou hodinu je možné čerpat pouze jeden vstup.

8.3. Uživatel permanentky si musí místo rezervovat v rezervačním systému.

8.4. Nedostaví li se uživatel permanentky bez omluvy na rezervovanou hodinu, rezervovaný vstup propadá.

9. Reklamace, odpovědnost

9.1. ENHA FREESTYLE bude realizovat objednávky objednavatele v souladu se zákony ČR.

9.2. V případě oprávněné reklamace ze strany objednatele se stanoví výše škody maximálně do výše neodebrané ceny služeb zaplacených objednatelem.